Hattori LabCollege of Comprehensive Psychology, Ritsumeikan University

Members

Members

Professor

Masasi Hattori, Ph.D.

Graduate Students (Doctor Course)

Lisa Abe
Yuki Watanabe

Graduate Students (Master Course)

Atsuki Kuwabara
Syuuto Nakamura

Undergraduate Students

Azusa Baba
Yuso Funato
Yuuya Kanayama
Hiromu Kogochi
Manami Kondo
Mamoru Kondo
Naoki Nakahara
Hayato Nagao
Ayaka Nishisaka
Kaho Takaya
Wenjun Zhu

Kanji Doi
Hijiri Fukushima
Tomomi Furusawa
Kotoko Inoue
Issei Kawasaki
Daijiro Kobayashi
Takayoshi Minami
Iroha Morimoto Shiho Ozaki
Tomoki Sakai
Minato Suyama

Alumni

Masahiro Yamada, Ph.D.
Yutaka Nishida, Ph.D.
Masahiko Tamura, Ph.D.
Kenta Nozoe
Ryo Orita, Ph.D.
Yuki Nishida, Ph.D.