Scenes of Japan

except Kyoto

access since August 30, 2004


'Tokyo Tower Road' and Rainbow Bridge viewed from Tokyo Tower

Copyright Akiyoshi Kitaoka 2012 (December 22)

Photo December 19, 2012, Tokyo Tower, Minato-ku, Tokyo


Tokyo Tower


Mt. Fuji with sunset color

Copyright Akiyoshi Kitaoka 2012 (December 22)

Photo December 19, 2012, Tokyo Tower, Minato-ku, Tokyo


Mt. Fuji in March


Tokyo Sky Tree viewed from Tokyo Tower

Copyright Akiyoshi Kitaoka 2012 (December 22)

Photo December 19, 2012, Tokyo Tower, Minato-ku, Tokyo


Tokyo Sky Tree


Takeda castle

Japanese Machu Picchu

Copyright Akiyoshi Kitaoka 2010 (May 6)

Photo May 6, 2012, Takeda castle, Asago, Hyogo


Higambana

Higambana flowers do not have leaves.

Copyright Akiyoshi Kitaoka 2009 (September 12)

Photo 11th September, 2009, the Koishikawa-Korakuen, Tokyo


Kanda Myojin (Tokyo) --- University of Tokyo (Tokyo) --- Akiyoshi cave and Akiyoshi plateau (Yamaguchi) --- Mt. Fuji

Katsuura (Wakayama) --- Tsukuba (Ibaraki) --- Katsurahama (Kochi) --- Seto-ohashi bridges (Kagawa) --- Akashi-ohashi bridge (Hyogo)

Tokyo Metropolitan Govenment (Tokyo) --- Kochi-jo castle (Kochi) --- Tosabori-kawa river (Osaka) --- Trains in Kochi (Kochi)

Hotaka (Hida) --- Noshima (Setonaikai) --- Mt. Fuji new !


Top page